Så ansöker du till vår Yrkeshögskoleutbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap"

Ansökan och antagning

Du som vill börja på vår YH-utbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" måste skicka in en ansökan till vår samarbetspartner Campus Telge via deras web-ansökan.

Ansökningsperiod:

Ansökan till "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" är öppen fram till den 1 november 2023 för kursstart i mars 2024. 

Behörighet:

Grundläggande behörighet
Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav:
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.
Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna i Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1/Matematik A eller motsvarande kunskaper.
Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se
Särskild behörighet
Följande särskilda behörigheter behöver också vara uppfyllda för att läsa utbildningen ”Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap”:
Antingen lägst betyget godkänd (E/G/3) i följande kurser:
- Trädgårdsmaskiner, 100p
- Marken och växternas biologi, 100p
- Växtkunskap 1, 100p
eller kunskaper som motsvarar innehållet i dessa kurser.
Eller godkänt i följande kurser:
- Kretslopp och Mikrobiologi
 - Växt och djurliv
- Basmaskin körning
eller kunskaper som motsvarar innehållet i dessa kurser.
Du ska utöver ovanstående behörigheter även uppfylla följande krav på arbetslivserfarenhet:
- 6 månaders arbetslivserfarenhet på heltid eller motsvarande på deltid.
Undantag från behörighetsregler
För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.
Preparandutbildning
Vi erbjuder en preparandutbildning som riktar sig till dig som inte uppnår formell behörighet gällande trädgårdskurserna. Information om preparandutbildningen och anmälan finner du här.
 Urval
Om det är fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Alla som är förklarade behöriga deltar i urvalsprocessen.
Urvalsprocessen kan ge max 14 meritpoäng.
Observera att datum för urvalsprov är planerat till den 15 november 2023 så boka gärna in den dagen redan nu. Om det blir aktuellt med urvalsprov kommer du att efter sista ansökningsdag få en kallelse till urvalsprovet.
Urvalsprovet, som äger rum på Skillebyholm, kan ge max 6 meritpoäng det är därför viktigt att du deltar det datum som planerats för urvalsprovet.
Bedömningen i hela urvalsprocessen fokuserar på din potential att utveckla din kompetens under utbildningen.
Meritpoäng erhålls i urvalsprocessen enligt följande:
Utbildning
Gymnasieexamen från Naturbruksprogrammet trädgård eller annan trädgårdsutbildning – 1 poäng
Gymnasieexamen Naturbruksprogrammet övrig inriktning eller annan utbildning inom gröna sektorn – 0,5 poäng
Särskilt prov
Trädgårdsprov – max 3 poäng
Intervju – max 3 poäng
Relevant yrkeserfarenhet
Dokumenterad yrkeserfarenhet från branschen
13 – 24 månader – 2 poäng
25 – 59 månader – 3 poäng
60 mån eller mer – 4 poäng
Dokumenterad yrkeserfarenhet arbets- eller projektledning
6 – 12 månader – 1 poäng
13 – 24 månader – 2 poäng
25 månader eller mer – 3 poäng
Utbildningens ledningsgrupp ansvarar för urvalet av behöriga och deltar vid urvalsprovet.
Alla behöriga rangordnas enligt sammanlagd meritpoäng. Vid samma meritpoäng väger provet tyngst. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som antas, samt om reservantagning. Beslutet går ej att överklaga.
Provet dokumenteras och sammanställs för att sedan arkiveras med övrig dokumentation. Antagningen sker sedan i fallande ordning. Alla sökande som deltagit i urvalsprocessen meddelas via e-post om de är antagna eller om de är aktuella för reservantagning i ett senare skede.  Antagna sökande har 1 – 2 veckor på sig att tacka ja eller nej till sin plats. Därefter påbörjas reservantagningen.

Kontaktperson Campus Telge:

Cathrine Haglund
Enhetschef
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
08-523 037 90
cathrine.haglund@sodertalje.se