2000 m2 Baltic
Samskapande av matkultur och innovation

Projektet 2000m2 Baltic har utmynnat i en "verktygslåda" av illustrativt och praktiskt material. Det kan användas av vem som helst som vill utforska 2000m2 ur olika synvinklar, från jord till bord. Materialet sträcker sig från konceptuella beskrivningar, detaljerade kalkylverktyg och annan läsning, till konkreta recept, växtföljdsplan, manual för utomhuskök och gårdsexempel. Du hittar hela "verktygslådan" på vår engelska sida.

Rosendal, foto: Gustav Gerdes Rosendal, foto: Gustav Gerdes

2000m2 Baltic är ett praktiskt, pedagogiskt projekt som bidrar till hållbart och regenerativt tänkande och handlande inom jordbruk, livsmedelsproduktion och konsumtion. Konceptet inbjuder till lärande om jordbrukets påverkan på Östersjön och klimatet ur ett långsiktigt systemperspektiv. Vi bildar nätverk mellan forskning, gårdar, kockar, konsumenter, skolor och lokala och regionala förvaltningar för att utveckla nya livsmedelskulturer och förvandla livsmedelssystemet från jord till bord.

 
Projekten BERAS och BERAS Implementation har genom beräkningar på gårdar runt Östersjön visat att en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk i kombination med en förändring av konsumtionsmönster kan bidra både till minskat näringsläckage till Östersjön och lägre klimatpåverkan. Lancet Commission-rapporten Food in the Anthropocene beskriver hur vi kan utveckla hälsosamma, hållbara dieter på en global nivå. Dessa förändringar inkluderar hur vår mat produceras, minskat matavfall och inte minst nya kostvanor.
 
Baserat på rekommendationerna från BERAS och Lancet Commission utvecklar 2000m2 Baltic en plattform för transformativt lärande, där olika aktörer kan lära känna principerna för kretsloppsjordbruk och utveckla nya livsmedelskulturer inom planetens gränser. För att öka medvetenheten om livsmedelssystemens miljöpåverkan och stärka aktörskapet hos olika grupper använder vi ett deltagardrivet arbetssätt.  Forskare, kommunikatörer och intressenter inom livsmedelssektorn är involverade både i att formulera utmaningarna och framtida lösningar på problemen i det nuvarande livsmedelssystemet.
 
Projektets aktiviteter syftar till att bygga lokala och regionala nätverk av sektorövergripande partners som är engagerade i att utveckla 2000 m2-konceptet i förhållande till lokala behov och ambitioner. I den bemärkelsen har projektet ett bottom up-perspektiv och syftar till att ge intressenter på olika nivåer möjlighet att ta steg mot ett mer livskraftigt och hälsosamt livsmedelssystem.
 
Nyckelbegrepp i projektet är samskapande, innovation, matkultur, transformativ inlärning med tonvikt på ett positivt och framåtsyftande budskap.
 
Projektpartners:
Skillebyholm utbildingscentrum (Stiftelsen Skillebyholm), Sverige
 
Research Centre of Organic Farming of Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaülikooli Mahekeskus), Estonia
 
Estonian Organic Farming Foundation, (EOFF); Estonia
 
Stanisław Karłowski-Foundation/FSK (Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego), Poland
 
Rosendals trädgård, Sweden