Att kunskapa om det levande - biodynamiska lantbrukares praxis

Foto: Sofi Gerber Foto: Sofi Gerber

I detta forskningsprojekt synliggörs den erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen hos biodynamiska lantbrukare och odlare. Syftet med studien är att undersöka vilka olika kunskapsformer lantbrukare tillämpar i förhållande till sin gård och hur kunskaperna tar sig uttryck. Den erfarenhetsbaserade kunskapen ligger till grund för ett gott omdöme – att kunna läsa av en situation, veta när det är dags att handla och hur. Den bygger på sinnliga upplevelser och kommer till uttryck i bedömningar, men är i sig själv ofta tyst eller oartikulerad.
 
I studien tillämpas en fenomenologisk metod, där forskaren följer biodynamiska lantbrukare i deras arbete under säsongen. Genom deltagande observation på gården och djupintervjuer med odlarna fångas kunskapsprocessen i vardagen. Hur tillägnar de sig kunskaper om gården som helhet och om dess olika aspekter? Hur dokumenteras kunskapen så att den förs vidare till nästkommande säsonger, yngre lantbrukare och andra intressenter? Hur utvecklas deras omdömesbildning över tid? Vilka kunskaper är kopplade till den egna gården och vilka är mer generaliserbara?
 
Trots att det holistiska perspektivet är centralt inom biodynamiskt lantbruk behandlar forskningen inom det biodynamiska området ofta enskilda aspekter av lantbruket eller dess produkter. Studien fyller således en kunskapslucka inom biodynamisk forskning genom att den fokuserar på hur lantbrukaren relaterar till gården som ett helt system. Studien kommer att resultera i ökad kunskap om betydelsen av lantbrukarens kunskap och förmågor för utvecklingen av ett levande lantbruk som förmår producera livsmedel av hög kvalitet utan att tära på jordens resurser.
 
Studien delfinansieras av Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse
Projektet genomförs av Sofi Gerber