Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning

Jordbruksverket har beviljat Skillebyholm medel för ett 2-årigt projekt – Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning. 

Projektbeskrivning:

Ansvariga för projektet: Projektledare Eva Johansson, Skillebyholm tillsammans med Annevi Sjöberg, Mångfaldsträdgården och Johanna Karlén, Bioinspira. 
Bakgrund:  De senaste åren har grönsaksodlare börjat få upp ögonen för fleråriga grönsaker och en hel del provodlar flertalet fleråriga grönsaker. Många fler odlare är nyfikna och intresserade men har inte kommit igång ännu.  
Om fleråriga grönsaker: Grödor som inte behöver sås eller planteras varje år bidrar till ökad resiliens i ett klimat med fler tillfällen av extremväder. Växter med djupa rötter som etableras under flera år kan tillsammans med minskad jordbearbetning främja kolinlagring. Odling av fleråriga grönsaker förlänger säsongen då närodlat finns tillgängligt och därmed ge odlare och matproducenter inkomster tidigare och senare på odlingssäsongen. Matproducenter och förädlare kan med hjälp av fleråriga grönsaker få möjlighet till mer resilienta ingredienser i produkter samt leva upp till miljömål.  
Sprida kunskap: Som ett led i kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen om fleråriga grönsaker kommer projektet att skapa en kunskapsplattform med digitalt mentorskap och föreläsningar. Vi kommer att hålla ett seminarium hösten 2023. 
Odlingsbeskrivningar: Resultatet av platsbesöken sammanställs i odlingsbeskrivningar. Foton och korta filmer visar samlad kunskap om olika teman så att det är lätt för nyfikna odlare och andra åhörare att ta till sig just den information som de är intresserade av.  
Erfarna odlare: Eftersom erfarna odlare bidrar med mångårig kunskap från sina etablerade odlingar kan projektet på relativt kort tid, jämfört med att anlägga traditionella provodlingar, ta fram resultat som många odlare kommer att ha nytta av. Vi kommer att kontakta odlare i hela landet.
Följ oss gärna på Instagram:
https://www.instagram.com/framja_flerariga_gronsaker/