månadsarkiv: februari 2018

Skillebyholm och Järna Naturbruksgymnasium i nytt samarbete

Idag importerar vi i Sverige över 50 % av vår mat. Vi är helt beroende av att dagens globala
transportsystem fungerar optimalt för att vi ska ha tillräckligt med mat på våra bord. Detta samtidigt som många mindre lantbruk tvingas lägga ned.

Södertälje Kommun har under många år jobbat med frågor rörande ekologisk och närodlad mat, nu tar man nästa steg genom att ta fram en unik livsmedelsstrategi för kommunen. Bland de kompetenser och resurser som kommunen har tillgång till för att förverkliga en sådan strategi syns bl.a. utbildningsverksamheter som sedan länge har haft fokus på biodynamisk/ekologisk odling.

Skillebyholm grundades redan 1974 och har allt sedan dess erbjudit en rad olika utbildningsformer och examina inom vuxenutbildning. Några kilometer därifrån, på Nibble Gård finns Järna Naturbruksgymnasium som sedan 1999 erbjuder en gymnasial utbildning inom odling med stark biodynamisk/ekologisk profil för ungdomar.

Efter en längre tids sonderingar och samtal har skolorna under höstterminen 2017 inlett ett aktivt samarbete vars mål är att identifiera och ta till vara alla de resurser som båda utbildningsanordnarna förfogar över. Inom samarbetet finns en stor grupp kompetenta och erfarna lärare, instruktörer, handledare, administratörer och utbildningsledare men även upparbetade odlingar, djurhållning, utbildningslokaler, maskiner och redskap. Tillsammans har skolorna ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Nätverket består av företag inom lantbruk, grönsaks- och fruktodling, trädgårdsanläggning och design, förädling, maskinteknik och skogsbruk. Dessa företag bidrar till undervisningen och erbjuder möjlighet till praktiska arbetslivserfarenheter för elever och studenter.

Idag är Järna Naturbruksgymnasium ett yrkesgymnasium med jordbruksinriktning och vid
Skillebyholm bedrivs utbildningar inom Yrkeshögskolan, KOMVUX och TCYK (yrkesbevis inom
trädgårdsnäringen), samt en rad olika fristående kurser. Det finns ett behov av människor med kunskaper och praktiska färdigheter inom hela jordbruks-, trädgårds- och skogssektorn. Det gäller livsmedelproduktion, skog- och landskapsvård, djurskötsel och skötsel av odlingar och grönområden i staden. Södertälje och Sverige behöver människor med yrkeskunskaper som förstår ekologiska sammanhang, som kan omsätta sina kunskaper i praktiken och som kan och vågar starta hållbara företag och verksamheter i den gröna sektorn.

Vi ser fram emot att med samlad styrka utveckla och intensifiera våra satsningar och därmed ge fler möjligheten att utbilda sig inom dessa så viktiga och spännande områden.

Daniel Björklund Jonsson
Verksamhetsledare Skillebyholm

John Gerhard
Rektor/ Järna Naturbruksgymnasium